Pożegnanie z franczyzodawcą cz.2
6 gru 2018

Pożegnanie z franczyzodawcą cz.2

Post by Redaktor

Zgoda obu stron

Czasami zdarzają się też sytuacje nieprzewidziane, gdy nagle trzeba wyjechać za granicę albo poważna choroba uniemożliwia prowadzenie działalności. W takiej sytuacji, gdy franczyzo-biorcy zależy na szybkim i polubownym rozwiązaniu umowy, najlepiej jest podjąć rozmowy z franczyzodawcą. Wyjaśniając zaistniałą sytuację, można zawrzeć ugodę i rozwiązać umowę za obustronnym porozumieniem stron. Innym rozwiązaniem tego problemu może być sprzedaż punktu franczyzowego osobie trzeciej. Większość umów franczyzowych przewiduje taką możliwość, choć jest ona uzależniona od zgody franczyzodawcy. Organizator systemu może albo zaakceptować nabywcę i wyrazić zgodę na sprzedaż, albo skorzystać z prawa pierwokupu, a wtedy odkupi punkt i będzie go prowadził jako własny. Zawsze warto podjąć rozmowy, ponieważ polubowne rozstanie jest korzystne dla obu stron.

Złe rozwiązania

Na pewno nie jest dobrym pomysłem próba obejścia postanowień umowy i zakończenie współpracy poprzez np. wykreślenie firmy z ewidencji działalności gospodarczej czy innego właściwego rejestru. To, że przestanie istnieć podmiot prawa, który zawarł umowę, nie oznacza, że osoba lub osoby zarządzające firmą zostają zwolnione z odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez nich jako przedsiębiorców. Wręcz przeciwnie, nie dość, że ponoszą odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania całym swoim majątkiem, to jeszcze narażają się na nałożenie kary umownej bądź postępowanie przed sądem.

Negocjuj umowę

Każda umowa franczyzowa musi posiadać postanowienia dotyczące sposobów jej rozwiązania. Jasno sprecyzowane zapisy minimalizują ryzyko wystąpienia nieporozumień między stronami. A jeżeli podpisałeś już umowę, która nie porusza tych kwestii, zawsze możesz rozpocząć rozmowy z franczyzodawcą i podpisać aneks do umowy określający sposoby jej rozwiązania.

Najczęściej spotykane powody wcześniejszego rozwiązania umów terminowych

Franczyzobiorca rezygnuje, gdy:

• franczyzodawca nie przeprowadzi obowiązkowego szkolenia personelu;

• franczyzodawca nie wywiązuje się z obowiązku dostawy produktów, towarów itp.;

• franczyzodawca narusza zagwarantowaną wyłączność terytorialną;

• koncept franczyzowy narusza prawa własności przemysłowej osób trzecich.

Franczyzodawca rezygnuje, gdy:

• zapłaty franczyzobiorca zalega z zapłatą opłat franczyzowych; franczyzobiorca sprzedaje inne produkty lub świadczy inne usługi niż wskazane przez franczyzodawcę;

• franczyzobiorca wykorzystuje logo franczyzodawcy w sposób sprzeczny z postanowieniami umowy;

• franczyzobiorca ujawnia informacje poufne franczyzodawcy;

• franczyzobiorca prowadzi działalność konkurencyjną;

• franczyzobiorca odmówi udziału w szkoleniach organizowanych przez franczyzodawcę.

Karina Korczyńska

Tags:

0 Comments

Leave a Comment